Susunan Redaksi

Pemred:
BACHTIAR SAIRING

Redaktur Pelaksana:
ASKAR SYAM

Redaktur:
AGUSTAPA, HERMAN,

Reporter :
MUH YUSUF, BAHAR, HERMAN KAHAR, DENI

IT :
ADRY

Desain Grafis :
Adhar

X